کتاب اطلس خوردگی با قابلیت جستجو

این کتاب از جمله منابعی است که همیشه باید کنار دست مهندسین مواد، مکانیک و فرایند و نیز بازرسان در کارخانه ها باشد. راحت، ساده و کامل و در عین حال کاملا تخصصی با ارایه راهکارهای موثر و واقعی برای حل مشکلات مربوط به خوردگی.

این کتاب در سه بخش اصلی شامل دسته بندی پدیده های خوردگی در صنعت بصورت جدول، مبانی علم خوردگی و توصیف تصویری همراه با ارایه راهکار تدوین شده است.

هر صفحه از این بخش شامل یک مورد خوردگی و ارایه اطلاعات در بخش های زیر است:

– متریال مورد خوردگی Material

– سیستم و سرویس وقوع خوردگی System

– نوع قطعه و عنوان صنعتی آن Part

– پدیده و عامل اصلی وقوع خوردگی Phenomenon

– تصویر واقعی از قطعه یا سیستم مورد بررسی

– توصیف ظاهری قطعه یا سیستم مورد بررسی Appearance

– زمان یا دوره وقوع خوردگی Time in Service

– محیط شیمیایی وقوع خوردگی Environment

– عامل اصلی یا مکانیزم اصلی وقوع خوردگی با توضیحات نسبتا کامل Cause

– راهکار کنترل خوردگی در این مورد خاص Remedy

 

رایگان – خرید
فهرست