اصطلاحات رایج در پروژه های مهندسی

تحویل شدنی های پروژه های مهندسی از جنس مدرک و نقشه می باشد که به منظور تهیه برنامه زمانبندی ، کنترل و میزان پیشرفت این نوع پروژه ها لازم است با برخی از اصطلاحات آن آشنا شویم که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت:

اصطلاحات مربوط به نسخه های ارسالی مدارک مهندسی:

زمانی که  نقشه یا مدارک مهندسی توسط مهندس طراح، تهیه میشود و نخستین بار به منظور بررسی به کارفرما یا مشاور صادر می شود First Issue  نامیده می شود.

IFC) Issue For Comment) :ارسال مدارک مهندسی به منظور بررسی و اعلام نظر

Comment:موارد و نکاتی که پس از بررسی مدرک به منظور اصلاح آن به شرکت طراح اعلام می گردد

IFA/FA) Issue For Approval): ارسال مدارک مهندسی به منظور تائید

 AFC/FC) Approved For Construction):ارسال مدارک مهندسی جهت اجرا یا ساخت

IFI/FI) Issue For Information) : ارسال مدارک مهندسی جهت اطلاع(مدارکی که نیازی به بررسی ندارند)

مدارک مهندسی با توجه به ماهیت خود کلاس بندی می شوند به عنوان مثال دسته ای از مدارک مهندسی دارای کلاس A  می باشند که دارای فقط دو مرحله IFC و AFC می باشند و یا دسته دیگر دارای کلاس B می باشند که دارای هر سه مرحله IFC،IFA و IFC می باشند و یا دسته دیگر که دارای کلاس C می باشند که فقط دارای مرحله IFI  می باشند.

اصطلاحات مربوط  به وضعیت پاسخ به مدارک مهندسی:

Approved : مدرک به طور کامل بررسی شده و مورد تائید قرار گرفته است.

Commented :مدرک به طور کامل بررسی شده و می بایست با توجه به موارد درخواستی کارفرما ،مدرک اصلاح و جهت بررسی، مجدد ارسال گردد.

Approved As Noted : مدرک به طور کامل بررسی شده و به شرط اعمال نکات درخواستی کارفرما مورد تائید قرار میگیرد(تائیدمشروط)

Reject : به دلیل ایرادات فنی عمده، مدرک به طور کامل بررسی نشده و عودت داده میشود.

فهرست